REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.farfaladesign.pl

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.farfaladesign.pl prowadzony jest przez Ewę Wójcik, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „farfala design Ewa Wójcik” z zakładem głównym pod adresem: ul. Świeża 155, 54-060 Wrocław, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 8941588751, REGON: 021903680.
 2. Niniejszy Regulamin stosuje się do umów zawieranych poprzez stronę internetową www.farfaladesign.pl.
 3. Definicje:
  1. Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem www.farfaladesign.pl,
  2. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
  3. Polityka prywatności – dokument dostępny na stronie internetowej Sklepu internetowego, określający zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Sprzedawcę, a jednocześnie będący wypełnieniem przez niego obowiązku informacyjnego w zgodzie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
  4. Sprzedawca – Ewa Wójcik, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „farfala design Ewa Wójcik” z zakładem głównym pod adresem: ul. Świeża 155, 54-060 Wrocław, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 8941588751, REGON: 021903680,
  5. Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę,
  6. Formularz rejestracji – dostępny w Sklepie internetowym formularz umożliwiający utworzenie Konta,
  7. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Kupującego, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych Zamówieniach,
  8. Formularz zamówienia – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający Kupującemu złożenie Zamówienia i jego realizację bez konieczności zakładania Konta,
  9. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą,
  10. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego w języku polskim pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą,
  11. Produkt – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowy sprzedaży,
  12. Produkt Specjalny – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowy sprzedaży, która za względu na swoje indywidualne właściwości (tj. stworzenie na indywidualne życzenie Klienta i według jego wytycznych) podlega szczególnym zasadom sprzedaży,
  13. Koszyk – wirtualne narzędzie, umożliwiające Kupującemu zarządzanie wybranymi Produktami przed ich zakupem oraz przeliczanie ich wartości. Podczas wyboru Produktów, Kupujący może dowolnie zmieniać zawartość Koszyka poprzez dodawanie do niego kolejnych Produktów lub usuwanie ich z Koszyka,
  14. Promocja – ściśle określony w czasie rabat cenowy na wybrane Produkty, będące przedmiotem Umowy sprzedaży,
  15. Dowód zakupu – paragon fiskalny lub faktura potwierdzająca zakup Produktu,
  16. Załącznik nr 1 – dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający złożenie reklamacji, o której mowa w § 5,
  17. Załącznik nr 2 – dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający odstąpienie od Umowy sprzedaży, o którym mowa w § 6.
 4. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę polegają na:
  1. umożliwieniu prowadzenia Konta w Sklepie internetowym,
  2. umożliwieniu zawarcia Umowy sprzedaży poprzez wypełnienie Formularza zamówienia.
 5. Przed wypełnieniem Formularza zamówienia lub Formularza rejestracji, Kupujący proszony jest o zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz Polityki prywatności i ich akceptację.
 6. Kupujący uzyskuje dostęp do Konta za pośrednictwem loginu i hasła. Umowa dotycząca prowadzenia Konta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieokreślony i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych dla Kupującego. Umowa może zostać wypowiedziana w każdym momencie poprzez usunięcie Konta w Sklepie internetowym lub przesłanie informacji o rezygnacji przez Kupującego na adres e-mail Sprzedawcy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 7. W Sklepie internetowym mogą być organizowane Promocje na wybrane Produkty z oferty Sklepu. O zasadach dotyczących Promocji decyduje Sprzedawca, podając je do wiadomości publicznej na stronie Sklepu internetowego.
 8. Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Produktach, podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.).
 9. Do korzystania ze Sklepu internetowego www.farfaladesign.pl niezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczości 800x600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja >= 6.0), Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari), a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.
 10. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

§ 2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

 1. Kupujący obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terytorium oraz poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Kupujący może wybrać jeden spośród następujących sposobów składania Zamówienia:
  1. złożenie Zamówienia poprzez założone wcześniej Konto,
  2. złożenie Zamówienia poprzez wypełnienie Formularza zamówienia dostępnego na stronie Sklepu,
  3. złożenie Zamówienia drogą mailową,
  4. złożenie Zamówienia drogą telefoniczną.
 4. Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie internetowym są oryginalne, wolne od wad oraz zgodne z obowiązującymi standardami i wymaganiami.
 5. Zamówienia, o których mowa w pkt 3 a), b), c) niniejszego paragrafu, można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
 6. Zamówienia, o których mowa w pkt 3 d) niniejszego paragrafu, można składać przez cały tydzień w godzinach 9:00 - 22:00.
 7. W celu skutecznego złożenia Zamówienia w sposób, o którym mowa w pkt 3 a) niniejszego paragrafu, Kupujący proszony jest o wypełnienie Formularza rejestracji i tym samym założenie Konta, a następnie dodanie Produktu do Koszyka oraz zatwierdzenie Zamówienia.
 8. W celu skutecznego złożenia Zamówienia w sposób, o którym mowa w pkt 3 b) niniejszego paragrafu, Kupujący proszony jest o dodanie Produktu do Koszyka, wypełnienie dostępnego na stronie Sklepu Formularza zamówienia oraz przesłanie go do Sklepu internetowego.
 9. W celu skutecznego złożenia Zamówienia w sposób, o którym mowa w pkt 3 c) niniejszego paragrafu, Kupujący proszony jest o przesłanie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wiadomości elektronicznej zawierającej oświadczenie woli Kupującego o chęci złożenia Zamówienia.
 10. W celu skutecznego złożenia Zamówienia w sposób, o którym mowa w pkt 3 d) niniejszego paragrafu, Kupujący proszony jest o kontakt telefoniczny ze Sprzedawcą pod numerem tel.: 696 658 158.
 11. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 22:00, w soboty i niedziele oraz w dni ustawowo wolne od pracy, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 12. W przypadku Produktów Specjalnych (wykonywanych na indywidualne zamówienie i zgodnie z wytycznymi Kupującego), Sprzedający może zażądać od Kupującego wpłaty zaliczki w wysokości 20% wartości zamawianego Produktu Specjalnego przed przystąpieniem do realizacji Zamówienia przez Sprzedającego.
 13. Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Kupującemu przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail najpóźniej w ciągu 48 godzin od dokonania przez Kupującego jednej z czynności określonych w punktach od 7 do 10, z zastrzeżeniem punktu 11.
 14. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail, o której mowa w punkcie 13 niniejszego paragrafu. Sprzedawca informuje, że w przypadku gdy dostępna jest tylko jedna sztuka danego Produktu, jeśli dwóch Kupujących złoży Zamówienie w tym samym momencie, Umowa sprzedaży zostanie zawarta jedynie z pierwszym z nich.
 15. Zamówienia przekazane do realizacji mogą być anulowane przez Kupującego będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.) do momentu wysyłki Produktu.
 16. Czas realizacji Zamówienia (przygotowania go do wysyłki) wynosi średnio 3 dni robocze.
 17. W przypadku Produktów Specjalnych czas realizacji Zamówienia jest każdorazowo ustalany z Kupującym i zależy od stopnia skomplikowania Produktu Specjalnego oraz ilości wykonywanych w danej chwili przez Sprzedawcę Zamówień.
 18. Kupujący informowany jest o braku dostępności Produktów, w związku z czym może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia lub zrezygnować z zamówionego Produktu albo z całości Zamówienia.
 19. Punkt 18 nie dotyczy Produktów dostępnych w pojedynczych egzemplarzach, których brak wiąże się z:
  1. brakiem możliwości zawarcia Umowy sprzedaży z powodu wcześniejszego zamówienia Produktu przez innego Kupującego – w takim wypadku Kupujący, którego Zamówienie nie zostanie zrealizowane, zostanie o tym poinformowany drogą mailową, a Zamówienie będzie anulowane,
  2. dłuższym niż wskazany w punkcie 16 terminem realizacji Zamówienia w związku z trwaniem prac nad ukończeniem Produktu – w takim wypadku złożenie Zamówienia możliwe będzie jedynie drogą mailową lub telefoniczną, a czas realizacji Zamówienia zostanie ustalony indywidualnie.
 20. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia, jeżeli Kupujący pomimo wezwania nie uzupełnił w terminie 7 dni braków wymaganych do skutecznej realizacji Zamówienia.

§ 3. PŁATNOŚCI

 1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto, zawierają wszystkie składniki. Niektóre ceny zawierają także koszty dostawy i zapakowania Produktu i mogą ulec obniżeniu w przypadku wyboru opcji odbioru osobistego – informacja o tym, czy cena zawiera koszty dostawy, jest każdorazowo wskazana w opisie produktu.
 2. O całkowitej kwocie Zamówienia, uwzględniającej koszty dostawy, Kupujący informowany jest każdorazowo przed dokonaniem Zamówienia.
 3. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu.
 4. Kupujący może wybrać jeden z następujących sposobów płatności za zamówione Produkty:
  1. płatność gotówką przy odbiorze osobistym,
  2. płatność przelewem zwykłym lub internetowym na konto bankowe Sprzedawcy,
  3. płatność internetowa – PayPal lub Dotpay.
 5. Wyboru sposobu płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.
 6. W przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w punkcie 5 b) niniejszego paragrafu, Produkty wysyłane są po zaksięgowaniu 100% środków pieniężnych na koncie Sprzedawcy.
 7. W przypadku wybrania sposobu płatności, o których mowa w punkcie 5 c) niniejszego paragrafu, Produkty są wysyłane w momencie pozytywnego wyniku autoryzacji 100% wartości Zamówienia.
 8. W przypadku wyboru sposobu płatności, o których mowa w punkcie 5 b) i c) niniejszego paragrafu, jeżeli Kupujący nie dokona płatności w terminie 7 dni od daty potwierdzenia Zamówienia, Sprzedawca wezwie Kupującego do dokonania płatności. W przypadku nieuiszczenia całości wpłaty w terminie wskazanym w wezwaniu, Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie, informując o tym Kupującego drogą mailową lub telefoniczną.
 9. Płatności internetowe dokonywane on-line za pośrednictwem Sklepu internetowego obsługiwane są:
  1. za pośrednictwem platformy Dotpay dostępnej pod adresem www.dotpay.pl, wykorzystywanej przez spółkę Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP: 6342661860, REGON: 240770255, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000296790, lub
  2. za pośrednictwem platformy PayPal dostępnej pod adresem www.paypal.com., wykorzystywanej przez spółkę PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A. z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu.

§ 4. DOSTAWA

 1. Kupujący może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych Produktów:
  1. odbiór osobisty zamówionych Produktów po wcześniejszej konsultacji ze Sprzedawcą z siedziby Sprzedawcy znajdującej się pod adresem ul. Świeża 155, 54-060 Wrocław,
  2. dostarczenie Produktów na adres Kupującego podany podczas składania Zamówienia przez firmę kurierską lub Sprzedawcę.
 2. Wyboru sposobu dostarczenia przesyłki dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.
 3. Koszty dostawy ponosi Kupujący.
 4. Koszty wysyłki i opakowania wliczone są w cenę Produktów widoczną w Sklepie internetową.
 5. W przypadku wysyłki poza granice kraju koszt przesyłki ustalany jest indywidualnie na podstawie szacunkowego ciężaru paczki i kraju przeznaczenia.
 6. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu Produkty wolne od wad.
 7. Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu.

§ 5. REKLAMACJA

 1. Sprzedawca zaleca sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera bądź pracownika Poczty Polskiej. Niesprawdzenie przesyłki nie wstrzymuje ewentualnej reklamacji, aczkolwiek w przypadku dokonania takiej weryfikacji procedura reklamacyjna będzie znacznie usprawniona.
 2. Powyższe nie stosuje się do przedsiębiorcy w rozumieniu art. 43 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), który to jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera.
 3. W przypadku stwierdzenia, iż Produkt ma wadę, Kupujący obowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę.
 4. Reklamacja powinna zawierać dane Kupującego, opis wady Produktu, datę jej powstania oraz żądanie Kupującego. W celu ułatwienia procedury reklamacyjnej, Sprzedawca udostępnia na stronie Sklepu internetowego Załącznik nr 1.
 5. Do reklamowanego Produktu należy dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię.
 6. Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Produktu na adres Sprzedawcy.
 7. Reklamacje należy kierować na adres: Ewa Wójcik, farfala design Ewa Wójcik ul. Świeża 155, 54-060 Wrocław lub drogą poczty elektronicznej, przesyłając odpowiednią wiadomość na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 8. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 9. Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Kupującego reklamacji w przeciągu 14 dni od dnia jej złożenia lub uzupełnienia informacji przez Kupującego. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.
 10. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada została stwierdzona przed upływem:
  1. 2 lat od wydania Produktu Kupującemu będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.),
  2. 6 miesięcy od wydania Produktu Kupującemu będącemu przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.).
 11. Nieznaczne różnice w wyglądzie wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego – a w szczególności monitora – mogą nie zostać przez Sprzedawcę uznane za wystarczającą podstawę do reklamacji zakupionego Produktu.

§ 6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Kupującemu, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu.
 2. Uprawnienie powyższe nie przysługuje Kupującemu m.in. w przypadku umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Za taką umowę uważa się Umowę sprzedaży Produktu Specjalnego, wykonanego na indywidualne Zamówienie Kupującego.
 3. Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Kupującego drogą mailową lub pocztową, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu odebrania przesyłki. Wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 2.
 4. Kupujący, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Produktu wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia.
 5. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.
 6. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 7. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 8. . Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami.
 9. W przypadku gdy Kupujący wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia przesyłki oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 10. Zwroty Produktów przy odstąpieniu od umowy, wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.
 11. Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Kupujących nie będących konsumentami w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.) tj. osób dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich we własnym imieniu działalnością gospodarczą lub zawodową – w ich przypadku uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży jest bezwzględnie wyłączone.

§ 7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Sprzedawca jest Administratorem Danych Osobowych Kupującego, a podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja zawartej umowy (np. rejestracja Konta lub złożenie zamówienia bez rejestracji Konta) lub podjęcie działań na żądanie Kupującego przed zawarciem umowy. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności.

§ 8. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

 1. Wszystkie zdjęcia Produktów oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Sklepu internetowego www.farfaladesign.pl są własnością Sprzedawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.
 2. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych na stronie Sklepu internetowego, w tym ich udostępnianie w Internecie bez zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.
 3. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony Sklepu internetowego oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych i handlowych.
 4. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie, jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
 3. Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Konsument może ponadto skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę również za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 4. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827.) i inne właściwe.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 10 stycznia 2019 roku.

farfala-design

Tel: +48 696 658 158

kontakt@farfaladesign.pl

pon - pt: 9.00 - 22.00

facebook | instagram

moje konto

zaloguj się do swojego konta

koszyk

złóż zamówienie

załóż nowe konto

więcej informacji

regulamin sklepu internetowego

polityka prywatności

polityka plików cookies

skontaktuj się z nami

Sklepy internetowe

Logo

farfal-design Ewa Wójcik z siedzibą woj. DOLNOŚLĄSKIE, pow. Wrocław, gm. Wrocław, miejsc. Wrocław, ul. Świeża, nr 155, 54-060, NIP: 8941588751, REGON: 021903680.

Korzystamy z plików cookies zapisujących dane użytkownika.

Nasza Strona internetowa używa plików cookies do prawidłowego działania strony w tym do celów statystycznych. Korzystanie ze Strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce Plików Cookies

Akceptuję